A1 SeviyeA2 Seviye

İngilizcede Artikeller (“a” – “an” / “the”)

İngilizcede olmazsa olmaz diyebileceğimiz artikeller, temelde bir tür sıfattır ve isimleri nitelemek ve onları tanımlamak için kullanılırlar.

İngilizcede Artikeller

İngilizcede artikeller, isimleri tanımlayan veya onlara ek bilgi veren kelimeleri ifade ettiği için “noun namers” olarak adlandırılırlar. Bu yapı, isimlerle beraber kullanıldıkları için dil bilgisinde “ismin” ne olduğunu bilmek konuyu düzgün bir şekilde anlayabilmek adına hayati derecede önemlidir.

Dil bilgisinde “isim” (noun) dediğimiz yapı, “kişi”, “yer”, “nesne”, “olay” gibi somut veya soyut kavramları anmaya, tanımaya ve birbirinden ayırmaya yarayan kelimelere denilmektedir. Bunu, matematikteki “küme” kavramına da benzetebiliriz. Örneğin, “cep telefonu” dediğimizde, aklımıza gelen ve içerisinde çeşitli modellerin bulunduğu bir küme düşünebiliriz. Bu kümeye ait her bir eleman, “cep telefonu” isminin altında sınıflandırılan farklı modelleri temsil eder.

Dolayısıyla, adı her ne kadar “artikel” olarak adlandırılan bir gramer konusu olarak bilinse de, bu yapıyı “tanımlık” olarak adlandırmak, cümledeki görevi hakkında önemli bir ipucu vermektedir. Biz bu dersimizde, alışkın olduğum “artikel” adını kullanmaya devam edeceğiz.

İngilizcede artikeller, “belirli” ve “belirsiz” olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki temel kategori, İngilizcede isimleri ve isim tamlamalarını belirtme biçimini etkileyen önemli unsurlardır.

 1. Belirsiz artikeller: “aan
 2. Belirli artikel: “the

İngilizcede Belirsiz Artikeller: “a” – “an”

İngilizcede “a” ve “an” olmak üzere iki tane “belirsiz artikel” bulunmaktadır. Bu iki belirsiz artikel de, daha önce bahsedilmemiş veya genel olarak tanımlanan nesneleri ifade etmek için kullanılır. Böylece, önüne geldikleri ismin “sıradan”, “herhangi bir tanesi” olduğunu vurgular. Yani bahsi geçen ismin herhangi özelliği belirtilmediğinden bahsi geçen kümenin elemanlarından içlerinden herhangi birisi olduğundan bahsetmek için kullanılır. Zaten bu yüzden “belirsiz” artikeller olarak adlandrılmaktadır.

Küme kavramından devam edelim. Az önce, “cep telefonu” dediğimizde, aklımıza gelen ve içerisinde çeşitli modellerin bulunduğu bir küme olduğunu farz edebiliriz demiştik. Şu an size “cep telefonu” dediğimde, bu kavramla alakalı aklınızda yer etmiş belli bir model canlanabilir. Ve benim bu modeli kast edip etmediğim, yani benim aklımda canlanan cep telefonu modeli ile sizin aklınızda canlanan modelin birebir aynı olması önemli değildir. Bunun yerine o kümenin elemanlarından biri olarak kabul edilebilecek bir imgenin aklınıza gelmesi anlatacağım şey için yeterlidir. Bu aramızda herhangi bir iletişim problemi doğurmayacaktır.

İşte, İngilizcede belirsiz artikeller tam da böylesi durumlar için kullanılmaktadır. Niçin kullanıldığı umarım anlaşılmıştır. Şimdi “a” ve “an” belirsiz artikellerinin hangisinin hangi durumda kullanıldığını inceleyebiliriz.

 1. Basitce, “a” belirsiz artikeli, “sessiz harflerle” (consonants) başlayan isimlerin önünde kullanılmaktadır. Buna örnek olarak “a cat” (kedi) verebiliriz. Buna karşılık “an” belirsiz artikeli ise, “sesli harflerle” (vowels) başlayan isimlerin önünde kullanılır. Örneğin, “an apple” (elma) gibi. Ancak bu kural genel hatlarıyla doğru olsa da yüzde yüz güvenilir değildir. Zira kelimelerin yazılışından ziyada telaffuzları önemlidir. Her ne kadar bazı kelimeler, sessiz bir harfle başlamışsa da, sesli bir harf varmış gibi telaffuz edilmektedir. Benzer şekilde, sesli bir harfle başlayıp sessiz bir harf gibi okunan harfler de bulunmaktadır. Örneğin:
  • an Hour (saat)
  • a Euro (Avro, Avrupa)

 1. İngilizcede “a” ve “an” artikellerinin ancak ve ancak tekil isimler ile beraber kullanılır. Dolayısıyla çoğul halde olan bir isim “a” ve “an” artikelleri ile kullanılamaz.
  • a book (kitap)
  • a books (kitaplar)

 1. İngilizcede “a” ve “an” artikelleri, sayılamayan isimlerle beraber kullanılamazlar. Önüne geleceği isim muhakkak sayılabilen bir isim olmalıdır. Örneğin “milk” (süt) kelimesi sayılamayan bir isim olduğu için önüne “a” artikeli gelmez. İlle de kullanmak istiyorsanız, ilgili ismin önüne sayılabilen bir isim olan “bottle” (şişe) gibi isimler getirmelisiniz.
  • a milk (süt)
  • I need a bottle of milk. (Bir şişe süte ihtiyacım var.)

 1. Görevleri isimleri tanımlamak olan bu artikeller tek başına bir sıfat veya zarfla asla kullanılmaz. Ancak sıfat tamlaması yapılarak kullanılabilir.
  • a poor (fakir)
  • a poor man (fakir bir adam)

 1. İngilizcede “a” (an) artikeli, kimi cümlelerde Türkçeye “bir” olarak çevrilse de burada sayısal bir “1” anlamı kast edilmez. Bilakis “bir” ile bahsi geçen ismin “herhangi bir”, “belli olmayan”, “rastgele”, “önemsiz”, “kümedeki herhangi bir eleman” olduğu vurgulanır. Dolayısıyla her cümle için “bir” çevirisini yapmaya gerek yok.
  • 🇺🇸 Do you have a pen?
  • 🇹🇷 Kalemin var mı? 👌🏻
  • 🇹🇷 Bir kalemin var mı? 👍🏻

İngilizcede Belirli Artikel: “the”

İngilizcede, Almanca gibi diğer Avrupa dillerine nazaran tek bir tane belirli artikel bulunmaktadır. Bu yönüyle diğer dillere nazaran kolay bir gramer yapısına sahiptir diyebiliriz. Malumunuz Almancada; “der”, “die” ve “das” olmak üzere üç tane belirli artikel bulunmaktadır.

“A, an” artikellerinin aksine “the” artikeli İngilizcede, önüne geldiği ismin bilinen olduğunu, onun akılda belirmesi gereken ortak bir suret olması gerektiğini ima eder ve bahsi geçen ismin net olarak hangisi olduğunu tanımlar.

Yine küme kavramından devam edelim. Size “cep telefonu” dediğimde, bu kavramla alakalı aklınızda yer etmiş belli bir model yerine, bizzat benim aklımda canlanan cep telefonu modelinin aynı olması gerekebilir. İşte böylesi bir durumda, o kümenin elemanlarından biri olarak kabul edilebilecek bir imgenin aklınıza gelmesi anlatacağım şey için yeterli olmayacaktır. Hemfikir olmamız için ortak bir kesişim yakalamamız gereklidir. Aksi takdirde aramızda kurmak istediğimiz iletişim sağlıklı olmayacaktır. O halde İngilizcede “the” artikelinin hangi durumlarda kullanıldığını incelemeye başlayabiliriz.

 1. “A” ve “an” artikellerine nazaran the artikeli, sayısal bir değer ima etmediği için “çoğul isimlerle” beraber kullanılabilir.
  • the dog (köpek)
  • the dogs (köpekler)

 1. The artikeli “sayılabilen veya sayılamayan” her türlü ismin önünde kullanılabilir. Örneğin:
  • the water (su)
  • the milk (süt)

 1. “Doğa”, “hava durumu” ve “zaman” ile alakalı kelimelerin başında kullanılabilir.
  • the future (gelecek)
  • the world (dünya)

 1. “Dağlar”, “nehirler”, “denizler”, “okyanuslar”, “adalar” vb. coğrafi isimlerin önlerinde “the” artikeli kullanılır.
  • the Black Sea (Karadeniz)
  • the Alps (Alpler)

 1. Birleşik devletlerden oluşan ülkelerin önlerine “the” artikeli gelir.
  • the USA (ABD)
  • USA (ABD)

❗ İngilizcede “the” artikeli, bahsi geçen ismin bilinirliğine vurgu yapar. Her ne kadar, “the” kelimesinin, onu anlaşılır kılacak bir Türkçe çevirisi olmasa da “malum, o” gibi şeklinde bir çeviri yaparak, ilgili kelimede sebep olduğu bilinirliği vurgulayabiliriz. Ancak Türkçede karşımızdaki kişi bu bilinirliği anlayacağı için bu tarz kelimeleri pek kullanmamaktayız. Örneğin:

🇺🇸 I bought a book. I am reading the book.
🇹🇷 Bir kitap satın aldım. Ben (malum) kitabı okuyorum.
🇹🇷 Bir kitap satın aldım. Ben (o) kitabı okuyorum.
🇹🇷 Bir kitap satın aldım. Ben kitabı okuyorum.

Yukarıdaki örnek aracılığıyla şöyle bir ipucu çıkarabiliriz: Bir isim eğer ilk kez bahsedilmişse genellikle belirsiz bir şekilde (yani “a” veya “an” ile) tanıtılır. İkinci kez veya daha sonrasında, bu isim artık bilindiği için “the” (belirli artikel) ile bahsedilir.

Bir ipucudan daha bahsedeyim. Bir ismin sahipliğini bildiren “my” (benim), “your” (senin), “his” (onun) … gibi iyelik sıfatları, bilinirliği net bir şekilde vurgular. Zaten biz bu bilinirliğe “sahiplik” demekteyiz. İşte “the” artikeli de benzer bir görevde, ancak yalnızca bilinirlik için kullanılır ve zaten bu yüzden ikisi bir arada kullanılamaz.

🇺🇸 my the bike (benim bisikletim)
🇺🇸 my bike (benim bisikletim)

“The” Artikeli Ne Zaman Kullanılmaz?

 1. Belirli artikel (the) iyelik durumundaki özel isimlerle birlikte kullanılmaz.
  • 🇺🇸 The Shakespeare’s plays are famous.
  • 🇺🇸 Shakespeare’s plays are famous.
  • 🇹🇷 Shakespeare’in oyunları ünlüdür.

 1. Soyut isimler genel anlamda kullanıldığında belirli artikel (“the”) almazlar.
  • 🇺🇸 The bravery is a great virtue.
  • 🇹🇷 Bravery is a great virtue.
  • 🇺🇸 Bravery is a great virtue.

 1. Çoğul isimler genel bir anlamda kullanıldığında belirli artikel (“the”) almazlar.
  • 🇺🇸 The dogs are faithful animals.
  • 🇺🇸 Dogs are faithful animals.
  • 🇹🇷 Köpekler sadık hayvanlardır.

 1. Dil adlarından (English, Turkish etc.) önce belirli artikel (“the”) kullanılmaz.
  • 🇺🇸 John speaks the English very well.
  • 🇹🇷 John çok iyi İngilizce konuşur.
  • 🇺🇸 John speaks English very well.
  • 🇹🇷 John çok iyi İngilizce konuşur.
  • 🇺🇸 John speaks the English language very well.
  • 🇹🇷 John çok iyi İngilizce konuşur.

 1. Öğün isimlerinden önce belirli artikel (“the”) kullanılmaz, ancak belirli bir öğünü ifade ettiğinizde kullanabilirsiniz.
  • 🇺🇸 We’ll start after the breakfast.
  • 🇹🇷 Kahvaltıdan sonra başlayacağız.
  • 🇺🇸 We’ll start after breakfast.
  • 🇹🇷 Kahvaltıdan sonra başlayacağız.
  • 🇺🇸 The lunch they provided was excellent.
  • 🇹🇷 Verdikleri öğle yemeği mükemmeldi.

 1. Oyun isimlerinden önce genellikle belirli bir artikel (“the”) kullanılmaz.
  • 🇺🇸 My favourite game is the football.
  • 🇺🇸 My favourite game is football.
  • 🇹🇷 En sevdiğim oyun futboldur.

 1. “School” kelimesi genellikle belirli artikel (“the”) almadan kullanılır.
  • 🇺🇸 Anna goes to the school.
  • 🇹🇷 Anna okula gidiyor.
  • 🇺🇸 Anna goes to school.
  • 🇹🇷 Anna okula gidiyor.

 1. Hastalık isimlerinden önce genellikle belirli artikel (“the”) kullanılmaz
  • 🇺🇸 The cholera is a dreadful disease.
  • 🇹🇷 Kolera korkunç bir hastalıktır.
  • 🇺🇸 Cholera is a dreadful disease.
  • 🇹🇷 Kolera korkunç bir hastalıktır.

 1. İngilizcede “whose” kelimesinden sonra belirli artikel (“the”) kullanılmaz. “Whose” kelimesi zaten sahiplik bildirir, bu yüzden ardından gelen ismin belirli bir nesneyi veya kişiyi belirtmesi için “the” kullanmanıza gerek yoktur.
  • 🇺🇸 The boy whose the father is ill has left.
  • 🇹🇷 Babası hasta olan çocuk gitmiş.
  • 🇺🇸 The boy whose father is ill has left.
  • 🇹🇷 Babası hasta olan çocuk gitmiş.

 1. Beş duyu (sight, smell, hearing, taste, touch) genel anlamda kullanıldığında belirli artikel (the) almaz.
  • 🇺🇸 The sight is one of the five senses.
  • 🇹🇷 Görme beş duyudan biridir.
  • 🇺🇸 Sight is one of the five senses.
  • 🇹🇷 Görme beş duyudan biridir.

İngilizcede artikeller konusunu detaylı bir şekilde anlattığımızı düşünüyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Diğer A1 seviye gramer konuları için: İngilizce A1 seviye gramer konuları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏