A1 Seviye

İngilizcede “to be”: “am-is-are”

Bu yazımızda, İngilizcede en çok kullanılan fiillerden biri olan “to be” fiilinin geniş zaman formu olan “am-ise-are” kullanımını inceleyeceğiz.

İngilizcede “to be” fiili, olma durumunu ifade eden ve çok sık kullanılan bir yardımcı fiildir. “Am”, “is” ve “are” bu fiilin geniş zaman çekimleridir ve öznenin sayısına ve şahsına göre değişir.

Olumlu Cümlelerde “am-is-are” Kullanımı

“To be” ile olumlu cümle yaparken ilgili özneye göre “am”, “is” veya “are” formunun getiririz. Bakınız:

ÖzneTo be
Iam
‘m
you, we, theyare
‘re
he, she, itis
‘s

🇺🇸 Jane’s (is) 29 years old.
🇹🇷 Jane 29 yaşında(dır).
🇺🇸 I’m (am) hungry.
🇹🇷 (Ben) Açım.
🇺🇸 She’s (is) a teacher.
🇹🇷 O bir öğretmen.
🇺🇸 They’re (are) my friends.
🇹🇷 Onlar benim arkadaşım.

Olumsuz Cümlelerde “am-is-are” Kullanımı

Olumsuz yapmak için “am”, “is” ve “are” formlarının ardına “not” olumsuzu eklenir. Bakınız:

ÖzneTo be
Iam not
‘m not
you, we, theyare not
‘re not
aren’t
he, she, itis not
‘s not
isn’t

🇺🇸 The cat is not (isn’t) in the box.
🇹🇷 Kedi kutunun içinde değil.
🇺🇸 They are not (aren’t) at the school.
🇹🇷 Onlar okulda değil(ler).
🇺🇸 He is not (isn’t) my book.
🇹🇷 O benim kitabım değil.
🇺🇸 I am not ready.
🇹🇷 Hazır değilim.
🇺🇸 Jane is not ((isn’t)) 29 years old.
🇹🇷 Jane 29 yaşında değil.

Soru Cümlelerinde “am-is-are” Kullanımı

Soru cümlelerinde, cümle başına ilgili şahıs zamirine göre “am”, “is” veya “are” gelir ve özne onları takip eder. Pekala olumsuz sorular da yapılabilir:

To beÖzne
➕ am
➖ am
➖ aren’t
I
I not
I
➕ is
➖ is
➖ isn’t
he, she, it
he, she, it not
he, she, it
➕ are
➖ are
➖ aren’t
you, we, they
you, we, they not
you, we, they

İngilizcede “Am I not” ifadesinin olumsuz bir soru kısaltması genellikle “Aren’t I” şeklinde yapılır. Bu kullanım, konuşma dilinde yaygındır ve özellikle İngiliz İngilizcesinde sıkça rastlanır.

🇺🇸 Is Jane 29 years old?
🇹🇷 Jane 29 yaşında mı?
🇺🇸 Are you hungry?
🇹🇷 Aç mısın?
🇺🇸 Is John not a student?
🇹🇷 John öğrenci değil mi?
🇺🇸 Aren’t I invited to the party tonight?
🇹🇷 Bu akşamki partiye davetli değil miyim?

Bu tarz sorulara verilen cevaplar “evet” ve “hayır” içerdiği için böylesi sorulara “yes/no questions” denir. İngilizcede “am”, “is” ve “are” ile yapılan “yes/no questions” sorularına aşağıdaki gibi cevap verilir:

SoruOlumluOlumsuz
Am I late?Yes, you are.No, you aren’t.
No, you are not.
Are you tired?Yes, I am.No, I’m not.
No, I am not
Are you both happy?Yes, we are.No, we aren’t.
No, we are not.
Are they thirsty?Yes, they are.No, they aren’t.
No, they are not.
Is he sick again?Yes, he is.No, he isn’t.
No, he is not.
Is she a good teacher?Yes, she is.No, she isn’t.
No, she is not.
Is it available?Yes, it is.No, it isn’t.
No, it is not.

❗ Olumsuz kısa cevaplarda kısaltmaları kullanabiliriz, ama benzer bir kısaltmayı “yes” (evet) cevabı ile yapamayız.

🇺🇸 Yes, she’s.
🇺🇸 Yes, she is.
🇺🇸 No, she isn’t.
🇺🇸 No, she is not.
🇺🇸 No, she’s not.

❗ Tekil şahıs zamirlerinde is yerine kullanılan “-s” kısaltma ekini tekil özel isimlerde de benzer formatta kullanabiliriz.

🇺🇸 John is tired.
🇺🇸 John’s tired.
🇹🇷 John yorgun(dur).

❗ Yukarıdaki cümlede fark edeceğiniz üzere dır, dir eki parantez içinde verilmiştir. “to be” fiili Türkçe çevirilerinde cümleye “-dır/dir/dur/dür” anlamı katsa da biz genel olarak böyle bir kullanımı tercih etmiyoruz.

❗ Birden fazla öznenin olduğu durumlarda özne ile kısaltma yapılamaz. Bakınız:

🇺🇸 Jane and John are at the cinema tonight.
🇺🇸 Jane and John’re at the cinema tonight.
🇹🇷 Jane ve John bu gece sinemaya gidecekler.

İngilizcede “to be” Hangi Kelime Türleriyle Kullanılır?

“To be” fiilinden sonra aşağıdaki kelime türleri gelebilir:

To be + sıfat

🇺🇸 The weather is cold.
🇹🇷 Hava soğuk.
🇺🇸 They are happy.
🇹🇷 Onlar mutlu.
🇺🇸 I am hungry.
🇹🇷 Ben açım.
🇺🇸 Jane is tired.
🇹🇷 Jane yorgun(dur).


To be + isim

🇺🇸 Jane is a doctor.
🇹🇷 Jane bir doktor(dur).
🇺🇸 Mike is an engineer.
🇹🇷 Mike bir mühendis.
🇺🇸 It is a cat.
🇹🇷 Bu bir kedi.
🇺🇸 We are students.
🇹🇷 Biz öğrenciyiz.


To be + sayı

🇺🇸 Jane is 29 years old.
🇹🇷 Jane 29 yaşında(dır).
🇺🇸 It is five o’clock.
🇹🇷 Saat beş.
🇺🇸 They are four siblings.
🇹🇷 Onlar dört kardeş.

İngilizcede “to be” Hangi Durumlarda Kullanılır?

Genel hatlarıyla özetlersek, “to be” fiili İngilizcede aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Ages (Yaş)

🇺🇸 I am 21 years old.
🇹🇷 Ben 21 yaşındayım.
🇺🇸 My sister is 30.
🇹🇷 Kız kardeşim 30 yaşında.
🇺🇸 His dog is two years old.
🇹🇷 Onun köpeği iki yaşında.
🇺🇸 I’m 16 and my brother is six.
🇹🇷 Ben 16, kardeşim ise altı yaşında.


Occupations (Meslek)

🇺🇸 She’s a student and her parents are teachers.
🇹🇷 Kendisi öğrenci, annesi ve babası öğretmendir.
🇺🇸 He’s an architect.
🇹🇷 O bir mimar.
🇺🇸 We are engineers.
🇹🇷 Biz mühendisiz.
🇺🇸 They are musicians.
🇹🇷 Onlar müzisyen.


Prices (Fiyat)

🇺🇸 This watch is $20.
🇹🇷 Bu saat 20 dolar.
🇺🇸 This car is $10,000.”
🇹🇷 Bu araba 10,000 dolar.
🇺🇸 The book is $15.”
🇹🇷 Kitap 15 dolar.
🇺🇸 These shoes are $50.
🇹🇷 Bu ayakkabılar 50 dolar.


The time (Zaman)

🇺🇸 It’s nine o’clock.
🇹🇷 Saat dokuz.
🇺🇸 It’s 3:30 p.m.
🇹🇷 Saat 3:30.
🇺🇸 It’s midnight.
🇹🇷 Gece yarısı.
🇺🇸 It’s afternoon.
🇹🇷 Öğleden sonra.


Feelings and states (Duygu ve hal)

🇺🇸 I’m hungry.
🇹🇷 Ben açım.
🇺🇸 He is tired.
🇹🇷 O yorgun.
🇺🇸 They are excited.
🇹🇷 Onlar heyecanlı.
🇺🇸 I am happy.
🇹🇷 Ben mutluyum.


Nationality (Milliyet)

🇺🇸 Messi is Argentinian.
🇹🇷 Messi Arjantinli.
🇺🇸 She is American.
🇹🇷 O Amerikalı.
🇺🇸 We are Turkish.
🇹🇷 Biz Türküz.
🇺🇸 They are Japanese.
🇹🇷 Onlar Japon.


Colours (Renk)

🇺🇸 His eyes are green.
🇹🇷 Onun gözleri yeşil.
🇺🇸 The sky is blue.
🇹🇷 Gökyüzü mavi.
🇺🇸 Her dress is red.
🇹🇷 Onun elbisesi kırmızı.
🇺🇸 These flowers are yellow.
🇹🇷 Bu çiçekler sarı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏