B1 Seviye

İngilizcede Belgisiz Zamirler (Indefinite Pronouns)

Bu dersimizde, İngilizcede sıklıkla karşılaşabileceğimiz belgisiz zamirler (indefinite pronouns) konusunu anlatacağız.

İngilizcede Belgisiz Zamirler

Belgisiz zamirler (indefinite pronouns), cümlede spesifik olmayan, belirtilmemiş ya da ana odak olmayan kişi, nesne ya da yerleri temsil etmek için kullanılır. Dolayısıyla belirli bir kişi, yer veya şeyi göstermeyen zamirlerdir.

“Peki, ne yaparlar?” Genel veya belirsiz bir şekilde kişilere, yerlere veya şeylere atıfta bulunurlar. Bu atıflarından dolayı da genel olarak üç alt kategoride incelenir:

KategoriKişiNesneYer
Some-someone/somebody
biri, birisi
something
bir şey
somewhere
bir yerde, bir yere, herhangi bir yerde
Any-anyone/anybody
kimse, herhangi biri, hiç kimse
anything
bir şey, herhangi bir şey, hiçbir şey
anywhere
herhangi bir yere, hiçbir yerde, bir yere
Every-everyone/everybody
herkes
everything
her şey
everywhere
her yerde, her yer
No-no one/nobody
kimse, hiç kimse
nothing
hiç, hiçbir şey
nowhere
hiçbir yer

Yukarıdaki tablodan da özetle, “some-” genellikle olumlu, “any-” genellikle olumsuz cümlelerde ve sorularda, “every-” tüm unsurları kapsayan ifadelerde ve “no-” olumsuz bir anlam taşıyan ifadelerde kullanılır.

❗ İngilizcede tüm belgisiz zamirler tekil olarak kabul edilir, yani üçüncü tekil şahıs zamiri gibi fiil çekimler.

❗ “Any-” olumsuz cümlelerde ve sorularda sıklıkla kullanılmasına rağmen, bazı olumlu cümlelerde de kullanılabilir. Özellikle, belirli bir şarta bağlı cümlelerde veya belirsiz bir miktarı veya sayıyı ifade etmek istediğimizde “any-” olumlu cümlelerde de yer alabilir. Böylesi durumlarda “hangisi olursa olsun”, “herhangi bir” gibi anlamlara gelir. Bakınız:

🇺🇸 You can take any book from the shelf.
🇹🇷 Rafın üzerindeki herhangi bir kitabı alabilirsin.
🇺🇸 I’d be happy with any gift you choose.
🇹🇷 Seçeceğin herhangi bir hediye beni mutlu eder.

❗ “-one” ve “-body” son ekleri arasında anlamsal bir fark bulunmamaktadır. İkisi de belirsiz bir kişiyi ifade etmek için kullanılır. Fark ise, “-one” eklinin genellikle yazılı ve resmi konuşma dillerinde, “-body” eklinin ise daha çok gayri resmi ve günlük konuşmalarda tercih edilmesidir.

❗ “Someone”, “everyone”, “no one”, “anyone”, “somebody”, “everybody”, “nobody” ve “anybody” gibi belirsiz zamirlerden sonra konu hakkında cinsiyet belirtilmediyse, bu kelimeler için tekil “they” zamiri kullanılabilir. Bu kullanım, özellikle konuşma dilinde yaygındır ve son yıllarda yazı dilinde de kabul görmeye başlamıştır. Bakınız:

🇺🇸 “Someone left their umbrella here.”
🇹🇷 Biri şemsiyelerini burada bıraktı.
🇺🇸 “If anybody calls, tell them I’ll be back in an hour.”
🇹🇷 Eğer biri ararsa, bir saat içinde döneceğimi söyle onlara.

DurumÖğesomeone/somebodysomethingsomewhere
ÖzneSomeone called while you were out.
Biri sen dışardayken aradı.
I heard something outside.
Dışarıda bir şey duydum.
He’s somewhere in Europe.
O, Avrupa’da bir yerde.
NesneI saw somebody in the garden.
Bahçede birini gördüm.
I bought something for you.
Senin için bir şey aldım.
Let’s go somewhere peaceful.
Huzurlu bir yere gidelim.
YokYokYokYok
ÖzneHas someone used my computer?
Biri bilgisayarımı kullandı mı?
Did you lose something?
Bir şey mi kaybettin?
Is he somewhere safe?
O, güvenli bir yerde mi?
NesneAre you looking for somebody?
Birini mi arıyorsun?
Would you like to try something new?
Yeni bir şey denemek ister misin?
Are you thinking of going somewhere special?
Özel bir yere gitmeyi düşünüyor musun?
DurumÖğeanyone/anybodyanythinganywhere
ÖzneAnyone can join the club.
Klübe herkes katılabilir.
Anything is possible.
Her şey mümkündür.
You can sit anywhere you like.
İstediğin herhangi bir yere oturabilirsin.
NesneDid you meet anyone at the party?
Partide herhangi biriyle tanıştın mı?
I don’t need anything right now.
Şu anda hiçbir şeye ihtiyacım yok.
They haven’t gone anywhere today.
Bugün hiçbir yere gitmediler.
ÖzneNobody answered the phone.
Telefonu hiç kimse açmadı.
She didn’t eat anything.
O hiçbir şey yemedi.
He doesn’t live anywhere near here.
Buraya hiç yakın bir yerde yaşamıyor.
NesneI don’t know anybody here.
Burada hiç kimseyi tanımıyorum.
We didn’t buy anything.
Hiçbir şey almadık.
I won’t go anywhere without you.
Sensiz hiçbir yere gitmeyeceğim.
ÖzneDoes anyone know the answer?
Bilen var mı?
Is anything wrong?
Bir şey mi yanlış?
Have you been anywhere exciting recently?
Son zamanlarda heyecan verici bir yere gittin mi?
NesneAre you expecting anyone?
Birini mi bekliyorsun?)
Would you like anything to drink?
İçecek bir şey ister misin?
Can we go anywhere else?
Başka bir yere gidebilir miyiz?
DurumÖğeeveryone/everybodyeverythingeverywhere
ÖzneEveryone loves the new teacher. Herkes yeni öğretmeni seviyor.Everything is in order.
Her şey yolunda.
Flowers bloom everywhere in spring.
Baharda her yerde çiçekler açar.
NesneI’ve invited everyone to my party.
Partime herkesi davet ettim.
She knows everything about him.
Onun hakkında her şeyi biliyor.
I’ve looked everywhere for my keys.
Anahtarlarımı her yerde aradım.
YokYokYokYok
ÖzneDid everyone enjoy the trip?
Herkes geziyi beğendi mi?
Is everything ready for the event?
Etkinlik için her şey hazır mı?
Is everywhere beautiful in this city?
Bu şehrin her yeri güzel mi?
NesneI’ve invited everyone to the party.
Herkesi partiye davet ettim.
She told everything to her mother.
Her şeyi annesine anlattı.
Do you want to see everywhere in the city?
Şehrin her yerini görmek ister misiniz?
DurumÖğeno one/nobodynothingnowhere
ÖzneNo one knows the answer.
Kimse cevabı bilmiyor.
Nothing is going right.
Hiçbir şey yolunda gitmiyor.
Nowhere is as beautiful as home.
Ev kadar güzel bir yer yok.
NesneI saw no one.
Hiç kimseyi görmedim.
I heard nothing.
Hiçbir şey duymadım.
We went nowhere.
Hiçbir yere gitmedik.
ÖzneDoes no one know the truth?
Hiç kimse gerçeği bilmiyor mu?
Is nothing wrong?
Bir sorun yok mu?
Is there nowhere to hide?
Saklanacak hiçbir yer yok mu?
NesneYokYokYok

❗ Evet, “no-” yapısı zaten başlı başına olumsuz bir anlam taşıdığı için, bu yapıları içeren cümlelerde ekstra bir olumsuzluk yapısı (örneğin “not”) kullanmak gereksiz ve dil bilgisi açısından yanıltıcıdır. Bu nedenle “no-” ile başlayan belgisiz zamirler (no one, nothing, nowhere vb.) içeren cümleler yapısal olarak olumsuz yapılamazlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.